kompetanse

Erfaring, kunnskap, kreativitet og nysgjerrighet

Hille Melbye Arkitekter har en bred og variert oppdragsmengde med spesialister innenfor de fleste fagfelt. Staben består av en god miks av folk med høy kompetanse og lang ansiennitet, og unge krefter som behersker ny teknologi og utfordrer tradisjonelle løsninger.

I vår arbeidskultur er jakten på innsikt og kunnskap like sterk som ønsket om å tenke nytt og innovativt.

Dette gjør oss i stand til å ta ut potensialet i alle oppgaver og levere prosjekter som engasjerer og overrasker.

Kompetanse i alle ledd

En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det offentlige er avgjørende for å komme fram til de gode løsningene. Vi er lydhøre overfor alle involverte parter i en prosess og gjør vårt ytterste for å oversette ønsker, muligheter og utfordringer til gode løsninger.

De ulike fasene i et oppdrag krever forskjellige ferdigheter og kunnskap. Vi er spesialisert og organisert etter prosess og segmenter og kan levere kompetanse og erfaring i alle ledd.

TIDLIG FASE

Det strategiske arbeidet i tidlig fase danner grunnlaget for verdiskapingen senere i prosessen. Vår kompetanse på dette feltet er en av våre viktigste, da den setter rammevilkårene for arkitekturen og miljøet som skal utvikles på stedet.

Plan- og reguleringsarbeid. Hille Melbye Arkitekter har solid erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Hos oss jobber erfarne plankonsulenter hånd i hånd med dyktige urbanister og formgivere fra begynnelse til slutt, med mål om å sette gode og realiserbare plangrep, tilpasset samfunnets og kundens behov.

By- og stedsutvikling. Å skape attraktive steder å bo og arbeide er en fanesak for oss. Vi er opptatt av å finne grepene som best mulig sikrer levende bydeler og nabolag, gode boopplevelser og inkluderende møteplasser.

Prosesser:

KONSEPTUTVIKLING
MULIGHETSSTUDIER
PLAN OG REGULERINGSPROSESS
PROSESSLEDELSE
PREMISSAVKLARING
KAPASITETSVURDERINGER
STRATEGISK PLANLEGGING
POLITISK STRATEGI
DUE DILIGENCE
MEDVIRKNING

GJENNOMFØRING

Hille Melbye har bygget mye over lang tid og er kjent for sin kompetanse på gjennomføring. Vi har god forståelse for tverrfaglig samarbeid og setter sammen stabile og strukturerte team som kan detaljprosjektering. Et godt knippe med erfarne og rutinerte prosjektledere gjør at vi kan påta oss gjennomføring av store og komplekse bygg.

TEKNOLOGI OG DIGITALE VERKTØY

Vi er tidlig ute og langt fremme på teknologisk utvikling. Kontoret har drevne brukere av de nyeste og mest relevante dataverktøyene, tilpasset de ulike fasene i prosjekteringen.

Segmenter

Vi har spesialkompetanse innenfor følgende segmenter:

BOLIGER, NYE BOFORMER OG OMSORG

Vi er særlig engasjert i spørsmål som angår bomiljøer og fremtidens boformer. Vi mener disse må tilrettelegges for fellesskap, imøtekomme mangfoldet av mennesker i byene og være økonomisk tilgjengelig for flere. Vi har de siste årene utviklet en rekke konsepter i tett bystruktur som kombinerer boliger på liten plass med fleksible fellesarealer på bakkeplan. Til grunn for alle konseptene ligger et ønske om å aktivisere – eller gi noe tilbake til nærområdet.

PUBLIKUMSRETTEDE BYGG

Vi har en stor lidenskap og forståelse for bygg som skal samle mange mennesker. I våre idrettsarener, kulturhus, kirker, biblioteker og undervisningsbygg, er vi på jakt etter virkemidlene som kan gi publikum en god og felles opplevelse, samtidig som praktiske hensyn som sirkulasjon, fleksibilitet og mulighet for mange typer bruk blir ivaretatt.

KONTOR OG NÆRING

Vi har stor interesse for morgendagens arbeidskultur, og hvordan vi kan legge til rette for fleksible kontor- og næringsbygg, som kommer fremtiden i møte. Vi tror på generøse og sosiale møteplasser for brukerne, utadvendte førsteetasjer, med arkitektur, design av materialer av høy kvalitet – dette gir merverdi til bygget, brukerne og byen. Samtidig skal arealeffektivitet møte smarte løsninger, slik at man med enkle grep kan tilpasse seg til ulike typer leietakere.

TRANSFORMASJON OG REHAB

Morgendagens bygg er allerede bygget, i hvert fall mange av dem. Vi ser de gode mulighetene for ny og moderne bruk i eldre bygg, så vel som energieffektivisering og oppgradering av fasader. Vi har omfattende erfaring, og med inngående forståelse for behandling av antikvariske interesser. Vi kombinerer alltid en respektfull formidling av byggets historie med nye prinsipp for gjenbruk og sirkulært design.