15.12.21

Bygger ny kirke for alle i Sædalen

En ny og moderne Sædalen kirke skal nå bygges for å gi rom for alle. Hille Melbye vant konkurransen om kirken sammen med Koht arkitekter, Tag landskap og entreprenør Peab K. Nordang. 

– Vi er henrykte over muligheten til å samarbeide med menigheten om å bygge en kirke som skal bli et sted for alle, sier arkitekt Mikkel Haavaldsen i Hille Melbye Arkitekter. 

Den nye kirken skal stå ferdig i Bergen i 2023, og er svært etterlengtet i et område som har vokst kraftig innbyggermessig de senere årene.

En kirke for fellesskapet 

Sædalen har hatt solid boligutbygging og vekst på 2000-tallet, og har en ung menighet som ble etablert i 2006. Til nå har skolen fungert som menighetens tilholdssted i tillegg til å være lokalmiljøets sosiale samlingspunkt. Den nye kirken vil bli et etterlengtet tilskudd til området. 

– Menighetens ønske om at den nye kirken skal bli et sted for alle, litt uavhengig av hva slags forhold man har til kirken i utgangspunktet, sammenfaller godt med våre tanker om hva et kirkebygg kan være, sier Haavaldsen. 

Hille Melbye har etterstrebet å gi bygget en tydelig henvendelse ut mot de som ankommer eller passerer forbi, med mål om at bygget skal fremstå vennlig og inviterende for alle. 

Aktivitet hele uken 

Den nye kirken skal gi rammer for et stort spenn av aktiviteter gjennom uken. I planlegging av romløsning og det innvendige, har det vært stort fokus på en intern organisering som gir mest mulig fleksibilitet. 

– Løsningene gjør at bygget kan brukes på veldig mange måter, og med mange muligheter for både sambruk og samtidig bruk. I tillegg kan de viktigste rommene slås sammen, slik at man for eksempel har muligheten til å doble kapasiteten i kirkerommet under julegudstjenesten. Vi mener også at en slik fleksibel løsning er noe av det viktigste vi som arkitekter kan bidra med i møte med miljøutfordringene. Forhåpentligvis gjør dette at kirken kan svare på behovene som endrer seg over tid, håper Haavaldsen. 

Juryens begrunnelse for å velge Hille Melbye med samarbeidspartnere

“En kirke full av liv” har en arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet anlegg. Forslaget harmonerer i samspillet mellom arkitektur, omgivelser og funksjoner og vil bli et landemerke i sentrum av Sædalen.

Arkitektur er en fortelling. Bygget har en tydelig annonsering av å være en kirke, med tårnet i front og en innbydende felles inngang for alle. I kirkelig tradisjon har bygget en aksial oppbygging med et østvendt kirkerom. Kirken og kirkebakken henvender seg bestemt og flott mot sentrum, og relasjonen mellom ute og inne er tydelig og fint balansert.

Kirkeanlegget er kompakt og har en funksjonell oppdeling med god plassering av og interaksjon mellom de forskjellige funksjonene. Planløsningen er ryddig med en god sonefordeling som inviterer til flerbruk.

Kirkerommets grunnplan har gode proporsjoner som kan gi et allsidig og godt rom. Rommet har god høyde og planen er kvadratisk. Dette gir en god bredde som sikrer god fleksibilitet og en romfølelse også ved fullsatt kirke. Ved åpning av kirkerommets bakvegg i full bredde vil kapasiteten i kirkerommet økes betydelig og sikre god visuell kontakt til korpartiet for alle til stede. Den rette aksen mellom kirketorg og kirkerom muliggjør en transparens hvor alteret kan være synlig fra en kommer inn hoveddøren i kirken. Juryen ser potensialet i rommets kvalitet som vil komme til sin rett i den videre bearbeidelsen av bygget gjennom prosjektfasen.

Kirketorgets planløsning er åpen og fleksibel med ulike soner og kjøkkenet med serveringsområde er gitt en sentral plassering. Store vindusflater som kan åpnes sikrer gode lysforhold og en nær relasjon til uterommet kalt kirkebakken og naturen definert som kirkeparken. Sammen gjør dette at kirketorget vil gi en god atmosfære og kan bli det møtestedet som er så sentralt i visjonen for Sædalen kirke. Plassering av preste- og dåpssakristi fungerer godt både når det er gudstjeneste og til bruk i løpet av uken. Vi vil særlig trekke frem dåpssakristiets utforming. Det vil også være et egnet grupperom og et sted for stillhet, kontemplasjon og samtale. Aktivitetsdelen i andre etasje har en fleksibilitet som gjør at kirken vil kunne romme allsidig bruk og aktivitet, noe som særlig er viktig for barn og unge.

Materialpaletten for kirkebygget som helhet harmonerer både i det estetiske uttrykket og svarer godt til ønsket om bærekraft og miljø i det korte og lange perspektiv. Forslaget har også aktivt tatt i bruk mulighetene teglstein gir for en unik og estetisk fasade på dagtid så vel som etter at mørket har senket seg. Materialvalget som er inkludert i det tilbudte prosjektet vil sikre kirken lang levetid og med et akseptabelt vedlikehold.

Juryen har tro på konseptet for kirkeparken som er forsiktig innarbeidet i det sårbare landskapsrommet, med stiforbindelsen langs bekken med stasjoner for opphold og aktivitet. Prosjektet har også forholdt seg strengt til reguleringsplanen og er av juryen vurdert å ha lav risiko knyttet til godkjenning og gjennomføring innenfor de rammer som er gitt.