01.03.23

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Bølerlia 73b, gnr. 163, bnr. 85 på Bøler, Oslo

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 23. februar 2023 – 24. april 2023. Hensikten med forslaget

Fredensborg Bolig AS foreslår å omregulere Bølerlia 73B fra kombinert formål med forretning, lager og parkeringshus til kombinert formål med bolig og forretning. Planforslaget åpner opp for å videreføre dagens forretning og bygge 59 nye boenheter. Første etasje av eksisterende parkeringshus skal delvis gjenbrukes i ny bebyggelse. Totalt foreslås det 5 etasjer, inkludert første etasje som planlegges videreført. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at utformingen tilpasses omkringliggende område og at boligkvaliteten heves.

 PlanforslagetPlangrepet innebærer å omregulere fra kombinert formål med forretning, lager og parkeringshus til kombinert formål med bolig og forretning. Forslaget åpner opp for å oppføre et fem etasjers høyt bygg, men hvor øverste etasje er trukket tilbake mot nord. Bebyggelsen reguleres med en maks størrelse på 7600 m2. Boligformålet foreslås med maks størrelse 6 285 m2, mens forretning foreslås med maks størrelse 1300 m2. Planforslaget legger opp til å videreføre dagens forretning. Det foreslås en felles møteplass nord i planområdet på 424,78 m2. Møteplassen blir ikke offentlig, men felleseid. Parkeringsplasser plasseres i første etasje og øst for bebyggelsen. Boligenes utearealer plasseres hovedsakelig vest for ny bebyggelse. Uttalelser til planforslaget leveres innen 24. aprilPå Si din mening: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2022158679 kan dere se planforslaget med vedlegg og sende oss innspill. Dere kan også sende oss innspill per brev. Innspill sendes til Plan- og bygningsetaten senest 24.04.2023. Husk å oppgi saksnummer og planområdets adresse. Alle sakens dokumenter kan leses på Saksinnsyn. Videre saksgangNår høringsfristen er utløpt, vil Plan- og bygningsetaten og forslagsstiller behandle alle innspillene og vurdere om planforslaget bør endres. Referat fra møtet hvor innspillene blir behandlet («bemerkningsmøtet») blir tilgjengelig på Saksinnsyn. Forslagsstiller sender så inn et oppdatert planforslag som Plan- og bygningsetaten tar stilling til. Planforslaget med alle innspillene og Plan- og bygningsetatens vurdering blir så sendt til politisk behandling. Planforslaget vil til slutt behandles i bystyret. Når bystyret har fattet et vedtak, vil vi gi skriftlig beskjed til naboer, andre berørte parter og alle som har sendt oss innspill. Vedtaket vil også bli kunngjort i Aftenposten og på Oslo kommunes nettsider.