01.02.24

Jernbaneveien 11

Etter vunnet konkurranse i 2022 har vi jobbet med boligprosjekt i Jernbaneveien 11 som skal bidra til bymessig boligutvikling i Stabekk sentrum. Vi foreslår et bygningsvolum som følger eksisterende bebyggelsesstruktur og tilpasser seg skala og materialbruk.  

Planområdet er på 1,2 mål og ligger sentralt på Stabekk med kort vei til togstasjon. I tråd med sentrumsformålet i områderegulering for Stabekk sentrum foreslår vi etablering av et kompakt leilighetsbygg for ulike brukergrupper. Nybygget er tegnet i 4. etasjer med et volum, takform og materialbruk som er tilpasset til eksisterende bebyggelse rundt. Planområdet ligger skjermet for trafikkstøy. Dette sammen med byggets kvadratiske fotavtrykk gir en planløsning som muliggjør etablering av 2-5 leiligheter per etasje. Leilighetene vil få mesteparten av utearealet mot vest, fordelt på to nivåer. Planen legger også opp til etablering av mindre bygning for felles aktiviteter i tilknytning til felles uteoppholdsareal.