vår modell

Selveide og uavhengige,
kunnskapsrike og dedikerte

Hille Melbye er et anerkjent og mangfoldig arkitektkontor i Oslo. Vi har bygget kompetanse siden 1955 og er i dag et av få kontorer med en uttalt strategi om å møte fremtiden som uavhengige og selvstendige. Vår ansatte-eide modell sikrer et sterkt og stabilt arbeidsmiljø, med et brennende engasjement for faget og for våre oppdrag.

Rett kompetanse til riktig tid; alltid den beste på jobben.

Vi har tette relasjoner til våre kunder og kort vei fra forespørsel til riktig bemanning. Med spesialkompetanse på alle relevante fagområder, og et bredt kontaktnett av rådgivere, kan vi tilby stabile, fruktbare og effektive prosesser, fra oppstart til ferdige løsninger.

profil

Lidenskap for byliv og varig
arkitektur

I snart 70 år har vi vært der folk møtes og levert prosjekter som skaper aktivitet, fellesskap og tilhørighet til sine omgivelser. Arkitektur i spennet mellom tradisjon og nytenkning kjennetegner vårt arbeid. Vi hjelper kundene våre med å finne varige og robuste løsninger for morgendagens bruk. Om det er overordnet byplanlegging eller enkeltstående bygg som er oppgaven, er Hille Melbye Arkitekters ambisjon å skape levende rom og opplevelser som folk blir glad i.

Bærekraft – våre prinsipper

Bærekraft handler for oss om sosiale, økologiske og økonomiske hensyn, og det kreative mulighetsrommet som oppstår i møtet mellom disse. Ved å kombinere levende nabolag og møteplasser for alle, med biologisk mangfold og lave klimautslipp, bidrar vi til å forme et inkluderende samfunn med løsninger som tar vare på planeten vår.

Vi engasjerer oss i pilot- og forskningsprosjekter som gir spisskompetanse på sosiale boformer og ombruk/sirkulært design. I takt med bransjens økte fokus på klimavennlige løsninger har vi utviklet en egen strategi og metode for bærekraftig design, som er integrert i vår arbeidsprosess.

kompetanse

Erfaring, kunnskap og nysgjerrighet

Hille Melbye Arkitekter har en bred og variert oppdragsmengde med spesialister innenfor de fleste fagfelt. Staben består av en god miks av folk med høy kompetanse og lang ansiennitet, og unge krefter som behersker ny teknologi og utfordrer tradisjonelle løsninger.

I vår arbeidskultur er jakten på innsikt og kunnskap like sterk som ønsket om å tenke nytt og innovativt.

Dette gjør oss i stand til å ta ut potensialet i alle oppgaver og levere prosjekter som engasjerer og overrasker.

Kompetanse i alle ledd

En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det offentlige er avgjørende for å komme fram til de gode løsningene. Vi er lydhøre overfor alle involverte parter i en prosess og gjør vårt ytterste for å oversette ønsker, muligheter og utfordringer til gode løsninger. De ulike fasene i et oppdrag krever forskjellige ferdigheter og kunnskap. Vi er spesialisert og organisert etter prosess og segmenter og kan levere kompetanse og erfaring i alle ledd.

Tidlig fase

Det strategiske arbeidet i tidlig fase danner grunnlaget for verdiskapingen senere i prosessen. Vår kompetanse på dette feltet er en av våre viktigste, da den setter rammevilkårene for arkitekturen og miljøet som skal utvikles på stedet.

Plan- og reguleringsarbeid. Hille Melbye Arkitekter har solid erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Hos oss jobber erfarne plankonsulenter hånd i hånd med dyktige urbanister og formgivere fra begynnelse til slutt, med mål om å sette gode og realiserbare plangrep, tilpasset samfunnets og kundens behov.

By- og stedsutvikling. Å skape attraktive steder å bo og arbeide er en fanesak for oss. Vi er opptatt av å finne grepene som best mulig sikrer levende bydeler og nabolag, gode boopplevelser og inkluderende møteplasser.

Prosesser:

KONSEPTUTVIKLING
MULIGHETSSTUDIER
PLAN OG REGULERINGSPROSESS
PROSESSLEDELSE
PREMISSAVKLARING
KAPASITETSVURDERINGER
STRATEGISK PLANLEGGING
POLITISK STRATEGI
DUE DILIGENCE
MEDVIRKNING

GJENNOMFØRING

Hille Melbye har bygget mye over lang tid og er kjent for sin kompetanse på gjennomføring. Vi har god forståelse for tverrfaglig samarbeid og setter sammen stabile og strukturerte team som kan detaljprosjektering. Et godt knippe med erfarne og rutinerte prosjektledere gjør at vi kan påta oss gjennomføring av store og komplekse bygg.

TEKNOLOGI OG DIGITALE VERKTØY

Vi er tidlig ute og langt fremme på teknologisk utvikling. Kontoret har drevne brukere av de nyeste og mest relevante dataverktøyene, tilpasset de ulike fasene i prosjekteringen. Kontoret har en pågående satsning på AI-teknologi og holder seg fortløpende oppdatert for relevant programvare, og anvendelighet i prosjekter og ut mot kunder.

segmenter

Vi har spesialkompetanse innenfor følgende segmenter:

BOLIGER, NYE BOFORMER OG OMSORG

Vi er særlig engasjert i spørsmål som angår bomiljøer og fremtidens boformer. Vi mener disse må tilrettelegges for fellesskap, imøtekomme mangfoldet av mennesker i byene og være økonomisk tilgjengelig for flere. Vi har de siste årene utviklet en rekke konsepter i tett bystruktur som kombinerer boliger på liten plass med fleksible fellesarealer på bakkeplan. Til grunn for alle konseptene ligger et ønske om å aktivisere – eller gi noe tilbake til nærområdet.

PUBLIKUMSRETTEDE BYGG

Vi har en stor lidenskap og forståelse for bygg som skal samle mange mennesker. I våre idrettsarener, kulturhus, kirker, biblioteker og undervisningsbygg, er vi på jakt etter virkemidlene som kan gi publikum en god og felles opplevelse, samtidig som praktiske hensyn som sirkulasjon, fleksibilitet og mulighet for mange typer bruk blir ivaretatt.

KONTOR OG NÆRING

Vi har stor interesse for morgendagens arbeidskultur, og hvordan vi kan legge til rette for fleksible kontor- og næringsbygg, som kommer fremtiden i møte. Vi tror på generøse og sosiale møteplasser for brukerne, utadvendte førsteetasjer, med arkitektur, design av materialer av høy kvalitet – dette gir merverdi til bygget, brukerne og byen. Samtidig skal arealeffektivitet møte smarte løsninger, slik at man med enkle grep kan tilpasse seg til ulike typer leietakere. Vi har over tid utviklet kompetanse på arbeidsplassutvikling og bistår byggherre med utvikling av underlag til prospekt.

TRANSFORMASJON OG REHAB

Morgendagens bygg er allerede bygget, i hvert fall mange av dem. Vi finner muligheter for ny og moderne bruk i eldre bygg, og legger energieffektivisering og oppgradering av fasader til grunn for våre vurderinger. Vi har omfattende erfaring og inngående forståelse for behandling av antikvariske interesser. Vi kombinerer alltid formidling av byggets historie med nye prinsipper for gjenbruk og sirkulært design.

INTERIØR OG FARGESETTING

Vi tilbyr helhetlig utvikling av farge- og materialkonsepter for alle typer bygg. Vi har inngående kunnskap om materialer og hvordan de bidrar til å løfte den samlede kvaliteten i interiører så vel som i eksteriør. Våre sertifiserte fargespesialister kan utarbeide komplett underlag til prospekt innenfor bolig og kontorsegmentet. Vi forvalter vår kunnskap om estetikk til det beste for prosjektet.