Kaarbø-kvarteret

Nytt kulturkvarter med blant annet kino og bibliotek i Harstad havn

Type:

Kino og bibliotek

År:

2019-

Status:

Pågående

Beliggenhet:

Harstad

Kontaktpersoner:

Alf Felberg og Magnus Sandberg Johansen

Oppdragsgiver:

Kaarbø Utvikling AS 

Areal:

- m²

Kaarbø-kvarteret vil supplere og utvide Harstad sentrum, og tilføre byen fornying og tiltrengte kvaliteter. Med plassering av et nytt, tidsriktig bibliotek og et nytt moderne kinoanlegg i den naturlige forlengelsen av Fjordgata sørover fra sentrum oppnår Harstad den sentrumsutviklingen byen trenger. Det avstengte verftsområdet åpnes opp for byens befolkning og legger til rette for kommunikasjon for gående og syklende mellom dagens sentrum og de nyutviklede by-områdene mot sør. Det nye kultur-torget blir et naturlig stoppested på «Stien langs sjøen».

Ved å etablere kino og bibliotek i Kaarbø-kvarteret oppnås et kultur-tyngdepunkt sør i sentrum, som et supplement til kulturhuset i nord. På denne måten blir Harstad et helhetlig kultursentrum. Kino og bibliotek etablert i Kaarbø-kvarteret vil gjøre området og det nye torget til en naturlig møteplass. Dette igjen vil skape grunnlag for etablering av spisesteder, kaféer og folkeliv. Et visnings-/exposenter, som også er under planlegging vil harmonere godt sammen med kino, biblioteket og skoletilbudene i nærområdet. Disse synergieffektene sammen med nytt hotell og nye leiligheter vil gi sentrum gode og fremtidsrettede kvaliteter.

Kinobygget med 4 fremtidsrettede saler av varierende størrelse plasseres strategisk vis a vis den gamle verftsporten, godt synlig fra krysset Fjordgata/Verftsgata. Kinoanlegget utformes som et kompakt, effektivt og brukervennlig kinoanlegg der salene eksponeres i fasaden mot det nye torget, og innbyr til et opplevelsesrikt besøk. Ut fra bygningens hovedform skyter hoved-salen frem og krager ut over inngangspartiet, og annonserer på denne måten bygningens funksjon. Kinobygget blir et signalbygg for stedet og byen.

Kinoen får et kommersielt og tiltalende kiosk- og billettareal direkte inn fra torget. Fra kiosk- og lobbyarealet ledes publikum raskt og effektivt gjennom ett sentralt plassert kontrollpunkt til kinoens indre lobby med enkel og lettfattelig fordeling til de ulike salene og med kinoens virtuelle atmosfære.

Biblioteket plasseres mellom de to verneverdige verfts-bygningene Støyperiet og Administrasjons-bygget. Med Støyperiet som kulturarena, Administrasjonsbygget som aktivitetshus og kinoene vis a vis, vil denne plasseringen gi biblioteket gode og hensiktsmessige sambruksmuligheter. Tilliggende leielokaler i samme bygg som biblioteket gir utvidelsesmuligheter og synergieffekter med f.eks. gallerier og kaféer. Biblioteket vil fylle de nederste etasjene i bygningen som vil få navnet Ragnhild Kaarbø-bygget. Fargesetting i bygningen er inspirert av hennes fargepallett. En etablering av biblioteket i dette bygget kan være Harstads mulighet til å hylle byens nå anerkjente kunstneriske bysbarn. Biblioteket vil bli utformet etter forbilde fra de nyeste tankene og idéene innen biblioteksutforming.

Bibliotekbygget vil få et rasjonelt og fleksibelt fasadeuttrykk. Bygningen får en overbygget arkade mot torget, og danner en felles forplass med og mot Administrasjonsbygget.

Mot Støyperibygget trekker også bibliotekbygget seg tilbake, som en gest for å hensynta eksisterende bygnings videre eksistens. Samtidig fremtrer bibliotekbygget som et moderne, selvstendig kvalitetsbygg.

For begge bygningene gjelder at materialvalg og utforming er basert på bærekraft, miljø- og energihensyn. Hovedmaterialer i eksteriøret blir glass, aluminiums-rammer og puss-system med høye estetisk kvaliteter. Farge-paletten går i jord-farger med slektskap til områdets industrielle historie. I inngangsområdene benyttes det treverk for å skape en varmere og lunere atmosfære. Torget utformes og møbleres som en tiltalende og publikumsvennlig møteplass der spor av tidligere verfts-drift er bevart. Også her vil det bli benyttet slitesterke materialer av høy kvalitet.