Kjelsåsveien 114-116

Omsorgsboliger/næring/aktivitetssenter

Type:

Omsorgsbolig, pararelloppdrag

År:

2019

Status:

Vedtatt detaljregulering og forprosjekt 1. premie i parallelloppdrag.

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Eva Paulshus, Matthew Griffin-Allwood

Oppdragsgiver:

Eiendoms- og byfornyelseetaten (EBY)

Areal:

Ca. 10.000 m²

Planområdet ligger innenfor Oslos «villateppe» som strekker seg rundt byen. Området avgrenses i øst av Kjelsåsveien, i vest Grefsenveien, i sør Myrerskogveien og småhusbebyggelse i nord. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å legge tilrette for omsorgsboliger for eldre av typen omsorg+ med tilhørende aktivitetssenter. I tillegg skal det avsettes arealer til helsetjenester som legesenter og eventuelt annen relevant næring som gagner nærområdet. Det er stort behov for omsorgsboliger i Oslo og dette er en godt egnet tomt for dette formålet, som vil gi god bokvalitet for beboerne. Prosjektet består av 84 omsorgsboliger.

I 2019 vant vi parallelloppdragskonkurransen sammen med Nils Tveit arkitekter, WK Entreprenør og Sweco. Konkurransen var utlyst av Boligbygg Oslo. Forprosjekt oppstart juni 2019.