Trasoppklinikken

Omfattende ombygging og nybygg i tilknytning til eksisterende klinikk

Type:

Helsebygg

År:

2021

Status:

Forprosjekt

Beliggenhet:

Oppsal, Oslo

Kontaktpersoner:

Eva Paulshus

Oppdragsgiver:

Stiftelsen Trasoppklinikken

Areal:

Ca. 5.000 m²

Omfattende ombygging og nybygg i tilknytning til eksisterende klinikk

Trasoppklinikken yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Klinikken tilbyr bla annet døgnbehandling, poliklinikk og familiebehandling. I forbindelse med den videre driften har klinikken sett behov for å ruste opp fasilitetene. Sentralt er blant annet behovet for eget bad i tilknytning til det enkelte rom. I tillegg ser klinikken et behov for økt kapasitet.

Klinikken har i dag 23 sengerom med plass for 34 sengeplasser. Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 31 rom til totalt 65. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal etter gjennomføring av byggeprosjektet rives, og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.

En oppussing, ombygging og utvidelse av anlegget vil være med på å gjøre Trasoppklinikken til en mer moderne og attraktiv klinikk både for pasienter og ansatte. Dagens areal i BRA er ca 2470m² og etter gjennomført prosjekt vil beregnet areal være 4829 m². Reguleringen angir totalt samlet BRA inklusive parkering og mulig utbygging av felt B til 7500m². Planløsningene er tilpasset Romplanen og løsningene omforent med Trasoppklinikkens byggekomite.

KONSEPT

I den nye løsningen har det vært fokus på å samle de ulike funksjonene og plassere disse i forhold til hverandre. Dette for å få til en mest mulig hensiktsmessig drift.

Fellesfunksjoner basert på utadrettet virksomhet er plassert i et nytt bygg E, med egen inngang. Med dette grepet unngår man at klinikkens beboere blir unødig forstyrret, av andre brukere eller besøkende som ikke har ærend i selve klinikken. Disse lokalene kan også fungere som utleielokaler og gi ekstra inntekter.

Kantine og spiserom for ansatte, som i utgangspunktet har for liten kapasitet, er utvidet. Fellesarealer i kjeller er for det meste beholdt, men tenkes oppgradert, med noen forbedringer og supplerende funksjoner i nybygg. I tillegg er det lagt til nye fellesfunksjoner, i bygg D, som kan disponeres av alle brukergrupper.

Avdeling for avrusning er beholdt der den ligger i dag. For å optimalisere løsningen er det planlagt enkelte endringer. Eksisterende sengerom i 1. og 2. etasje, bygg A2, bygges om til kontorer, slik at kontorfunksjonene samles. Sengerom for døgnklinikken plasseres i 1. og 2. etasje, bygg C og deler av 2 etasje bygg B. Det etableres nye trapper og heiser for å ivareta en god kommunikasjon. Dagens døgnklinikk i bygg C blir direkte forbundet med nytt trapperom. Kommunikasjon mellom bygg B/C og A2 vil hovedsakelig foregå på plan 1, via bygg D eller eksisterende bygg A1. Nytt i prosjektet er en ny utvendig glassgang langs bygg A2 for lette kommunikasjonen og unngå uønsket trafikk i gangen i bygg A2. Det er laget egne soneplaner i forhold til adkomst/tilgang for de ulike brukergruppene.

Eksisterende bebyggelse opprettholder for det meste dagens funksjoner. Tilbygg supplerer disse i tillegg til at alle sengerom nå får eget bad. Dagens kantine bygges om for å gi flere og bedre spiseplasser. I bygg E legges det til nye rom med plass til større grupper med ulike aktiviteter som klinikken savner i dag. Nye skjermede fellesarealer for de som er innlagt, er plassert i 1 etasje bygg D. Det bygges nye separate garderober med dusj i kjeller. Bygget er tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede. Det er trinnfri adkomst via utvendige ramper og flere heiser i bygget. Det er flere rullestoltoaletter i bygget og det bygges en egen garderobe i kjeller tilpasset rullestolbrukere.