Kalgane

Fana, Bergen

Type:

Bolig, næring, barnehage og parkering

År:

2020-

Status:

Pågående detaljregulering

Beliggenhet:

Fana, Bergen

Kontaktpersoner:

Mattias Bager

Oppdragsgiver:

Lagunen Eiendom

Areal:

36.000 m²

Samarbeidspartnere:

Arkitektgruppen Cubus

Utviklingen av Kalgane er et stort og ambisiøst byutviklingsprosjekt der bokvalitet, bilfritt byliv, møteplasser, urban dyrkning, naturmangfold og ungdomstilbud bare er noen sentrale stikkord. Prosjektet er utviklet sammen med Arkitektgruppen Cubus.

Prosjektet ligger ved Lagunen bybanestopp og tilrettelegger for ca. 300 nye boenheter i et innholdsrikt og mangfoldig nabolag. Utviklingen vil være sentral i hvordan området rundt Lagunen utvikler seg fra kjøpesenter til et bydelssenter som blir den samlende brikken i bydelen. Prosjektet handler dermed om å skape tilhørighet i og stedsidentitet for et helt nytt nabolag.

Hovedgrepet ved omreguleringen av Kalgane springer ut fra et ønske om å ivareta mer av det eksisterende landskapet enn gjeldende områdeplan legger til grunn. La (Kalga)haugen leve! Dette har resultert i en sentral naturpark der eksisterende terreng har vært premissgivende for utformingen. I parken ivaretas naturlig terreng og vegetasjon samtidig som området tilføres nye kvaliteter og funksjoner. Resultatet blir et unikt landskapsrom med en tydelig egenidentitet. Herfra springer boligprosjektet.

Torget i sør kobler seg på eksisterende byrom og kjøpesenter. Dette er det utadvendte rommet der boligområdet og ”byen” møtes. Her etableres et aktivitetshus rettet mot barn og unge med bibliotek, kafe, ungdomsklubb og rom for kreativ og fysisk utfoldelse. Den interne kjørevegen fra områdeplanen er omgjort til et bilfritt gatetun mens bilene legges under bakken.

Prosjektets ryggrad er disse tre sentrale byrommene; parken, gaten og torget. Disse rommene har hver sin tydelige karakter og rolle i prosjektet, og de kobles sammen gjennom allmenninger og gangveger. De nye boligene legger seg i, ved og inntil disse byrommene. De ulike delene av området har ulik næridentitet, ulike kvaliteter og samspillet mellom bygg og uterom er unikt for hvert enkelt bygg. Totalen er et boligområde hvor fellesområdene står sentralt.

Bilene ledes under bakken direkte fra Søråskrysset i nord, mens området på bakkeplan i all hovedsak skal være bilfritt. Nærhet til kollektiv (både bane og buss), sykkel- og gangveger, gir gode forutsetninger for å velge bort bil som transportmiddel. Varelevering og renovasjon løses også under bakken med separat kjøretilkomst fra Lagunen storsenter sin varelevering.

Møtene mellom bygg og omgivelser skaper byrom i form av parker, gater, torg og allmenninger. Boligene legger seg i, ved og inntil disse byrommene. Hver del av området har sin identitet og bidrar til et mangfoldig nabolag. Totalen er et boligområde hvor fellesområdene er ryggraden.

Prosjektet utforsker hvordan man skaper eierskap blant nye beboere, ikke bare til egen bolig, men til stedet i sin helhet. Kalgane har som mål å bli et prosjekt hvor man ikke bare flytter inn i en bolig, men et nabolag. Her er derfor innfallsvinkelen fellesskapet først.