Brugatakvartalet

Byforming, transformasjon og bevaring

Type:

Hotel

År:

2017

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Stormgård AS (Olav Thon)

Areal:

Ca. 5.000 m²

Brugatakvartalet er et lite, men meget sammensatt kvartal som avgrenses av Brugata, Storgata og det fredede anlegget Prinds Christian Augusts Minde (PCAM). Noe av bygningsmassen inne i selve kvartalet er fredet, noe er bevaringsverdig og noe er lite verneverdig. Utfordringen i prosjektet har vært å avklare hvordan man kan legge til rette for mulig videre utvikling av kvartalet samtidig som kravene og hensynet til bevaring ivaretas. Vi har samarbeidet med Byantikvar og Riksantikvar med hensyn til parken og utformingen av fasader.

Planforslaget åpner også for at utearealene inne på PCAM kan gjøres tilgjengelig i større grad enn i dag, og at det blir mulig med en mer variert bruk av den fredede bygningsmassen. Ny bebyggelse vil i hovedsak bestå av nytt forretningsareal på bakkeplan internt i kvartalet, en bygård mot gaten i Brugata 3B og en hotellfløy langs grensen og branngavlene mot PCAM. Den arkitektoniske hovedutfordringen vil være å finne en god løsning av hotellfløyens fasade mot PCAM, som også ivaretar krav i forhold til å integrere de eksisterende branngavlene og bevare deres lukkede karakter.

Rammetillatelse for bygging av hotell i Brugata 3-5 ble gitt i 2014. Det er prosjektert til og med anbudsmateriale. Bruksendring og ombygging av hotellet var ferdig i 2017, nybygget er utsatt på ubestemt tid.