Tenvik

Type:

Bolig

År:

2020-

Status:

Områderegulering

Beliggenhet:

Tenvik, Larvik

Oppdragsgiver:

Larvik kommune

Areal:

38.000 m²

Gjennom en blanding av typologier i møte med skog og sjø ser vi mulighet for å skape et attraktivt boligområde kun 1,5 fra Larvik sentrum. 

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for en attraktiv, variert og miljøvennlig bolig- og stedsutvikling, med fokus på mangfold, nye boformer, lokal identitet og stedstilpassing. Dette er i tråd med visjoner i Larvik kommune og deres ønske om å stimulere for økt tilflytting.

Det nye boligområdet på Tenvik vil ligge mindre enn 1,5 km fra Larvik sentrum. Det har umiddelbar tilknytning til etablert infrastruktur, grøntområder, stier mot sjøen og golfbane, og det er lett tilgjengelig med bil, buss, sykkel og gange fra Larvik og omegn. Stedet preges av naturskjønne omgivelser og utsikt mot sjøen, og det har gode solforhold.

Områdereguleringen omfatter et areal på 80 daa. Boligene i planen er fordelt på 7 delområder med utgangspunkt i tre forskjellige boligtypologier. De tre typologiene er lavblokk (2-4 etasjer), småhus (2 etasjer) og rekkehus (2-3 etasjer). Maksimal utnyttelse for planområdet er 38.000 m2 BRA, hvorav 2.700 m2 er parkering på terreng.

De tre typologiene er lavblokk (2-4 etasjer), småhus (2 etasjer) og rekkehus (2-3 etasjer). Maksimal utnyttelse for planområdet er 38.000 m2 BRA, hvorav 2.700 m2 er parkering på terreng.

Park

Planområdet deles i to av et torg og en offentlig park. På torget skal det tilrettelegges for oppholdssoner, uteservering, sykkelparkering og enkel møblering. I 1. etasje mot torget planlegges mindre forretninger og en café. Parken skal være bestående av eksisterende vegetasjon og oppholdssoner med lek og aktivitet tilpasset ulike aldersgrupper. Fra torget tilrettelegges for en ny gang- og sykkelvei som kobles til eksisterende infrastruktur nord og syd for planområdet.

Torg
Park
Boligområde