Wergelandskvartalet

Hille Melbyes forslag i et parallelloppdrag på en sentrumstomt i Eidsvoll Sundet.

Type:

Boliger, næring

År:

2019

Status:

Konkurranseforslag

Beliggenhet:

Eidsvoll

Kontaktpersoner:

Mikkel Haavaldsen, Kaja Melbye

Oppdragsgiveren ønsker å utvikle to kvartaler i Eidsvoll sentrum til næring og boliger. Tomten byr på flere utfordringer da den ligger nært opptil den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Eidsvoll og er utsatt for flom fra elven. Samtidig er den viktig for å skape et levende sentrum med gode urbane kvaliteter.

En effektiv utnyttelse av tomta har vært viktig for å sikre økonomien i prosjektet. Dagens sentrum har hovedsakelig bygninger på 2-4. etasjer og en del av denne består som nevnt av bevaringsverdig trehusbebyggelse. Vi har derfor jobbet mye med volumstudier og med en variasjon i boligenes høyder og veggliv.

I første etasje vil bebyggelsen fylle størstedelen av kvartalenes grunnflate og bestå av butikker og servicefunksjoner med virksomheten rettet ut mot de omkringliggende gatene. En innvendig passasje deler kvartalene i to og knytter seg til et lite torg ved hver inngangssituasjon.

Fra 2. etasje og oppover har vi delt inn boligene i to klassiske, bymessige karréstrukturer. Vi ønsker at kvartalene visuelt skal fremstå som flere ulike volumer og har derfor jobbet med variasjoner i høyde og inntrekninger i vegglivet. I en videre utvikling av prosjektet vil vi fortsette å jobbe med fasadematerialer og utforske hvordan vi kan bryte opp og binde sammen kvartalet slik at det bygger videre på Eidsvolls identitet og står godt mot det karakteristiske trehusmiljøet.