Brynsveien 17

Utvikling av boliger i Oslo

Type:

Mulighetsstudie og detaljregulering bolig med noe utadrettet virksomhet/ næring

År:

2020-

Status:

Varslet oppstart detaljregulering høst 2021

Beliggenhet:

Bryn, Bydel Gamle Oslo

Kontaktpersoner:

Ingrid Sletten, Kaja Melby

Prosjektet er utformet med utgangspunkt stedets omgivelser, med støy fra den høyt trafikkerte Tvetenveien og til dels fra Brynshøgda i nord og øst, samt henvendelse mot sollys og Bryns viktigste fremtidige parkområde, Brynsallmenningen, mot sør og vest. Grepet svarer på disse premissene ved å kombinere to bygningstypologier: en vinkel/rygg mot støyen og frittstående punkthus på innsiden. Hver for seg løser typologiene sin konkrete oppgave. Samlet sett danner de en stedstilpasset boligbebyggelse med sterk identitet, høy bokvalitet og romslige og varierte uteområder.

Kombinasjonen av lamell og punkthus gir et grep som skiller seg ut fra det som vanligvis bygges i Oslo i dag og vil sikre et tilfang av ulike størrelser og leilighetstyper som vil kunne være attraktive for et bredt spekter av beboere. Bryn er et av de mest sentrumsnære utviklingsområdene i hovedstaden og nye beboere her vil ha svært god tilgang til offentlig transport, samt tilgang til grønne rekreasjonsområder som Svartdalen, som forbinder Bryn med Oslo sentrum.

Prosjektet foreslår et grep som vil kunne bidra til å forme Bryns identitet, med høy arkitektonisk kvalitet og en bebyggelse som henvender seg mot, og kobler seg sammen med, Brynsallmenningen. Dette vil kunne ha stor betydning for aktiviseringen av allmenningens nordre del, og sikre at den oppleves som trygg og tilgjengelig både på dag- og kveldstid. Sammen vil Brynsallmenningen og boligprosjektet kunne skape en synlig og attraktiv portal inn mot det nye Bryn fra nord, samtidig som koblingen mot Østre gravlund forsterkes, slik at denne også blir mer tilgjengelig.