Klemetsrud mulighetsstudie

Et mulighetsstudie bussanlegg/energistasjon/utelager

Type:

Mulighetsstudie for bussanlegg/energistasjon/utelager for SVV

År:

2020-21

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Klemetsrud, Oslo

Kontaktpersoner:

Per Henrik Svalastog og Bjarni Arnason

Oppdragsgiver:

Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Areal:

33 daa

Samarbeidspartnere:

NIKU / NIRAS / Dronninga Landskap

I forbindelse med Oslo kommunes ønske om å oppføre nytt karbonfangstanlegg på Klemetsrud forbrenningsanlegg er det behov for å vurdere muligheter for erstatningsarealer.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har derfor bestilt en mulighetsstudie for å undersøke om kommunal eiendom sørøst for eksisterende anlegg kan dekke kommunale arealbehov for bussanlegg, energistasjon eller utelager for Statens Vegvesen. Eiendommen har komplekse forhold som gir premisser for ny arealbruk: Det er store terrengforskjeller som vanskeliggjør rasjonell utnyttelse og kjøremønster med nye avkjørsler. Nye funksjoner med høy andel harde flater medfører behov for større fordrøyningsbassenger for håndtering av overvann som må knyttes sammen med eksisterende bekk på eiendommen. Det er registrert naturverdier og flere kulturminner som beslaglegger areal. Høyspentlinje som krysser området gir begrensninger for ny bruk.

Disse forholdene skal løses samtidig med behovet for å utvikle et godt sted. Området har lang historie som jordbruksland, og er de siste årene blitt omringet av større trafikkanlegg. Det dukker opp mange viktige valg å ta: Er det lurt å sprenge bort det 2 700 000 000 gamle grunnfjellet for å gi plass til antatt ett par hundre år med virksomhet som skal tjene bilbruk? Hvordan legge til rette for en midlertidig bruk av arealene uten å ødelegge varige kvaliteter? Hvordan sørge for god måloppnåelse i henhold til Plan- og bygningsetatens klimakriterier? Hva slags sted skal Klemetsrud være, og hvordan videreføre lokal og grønn karakter? Hvordan ivareta historien? Hva er god stedsutvikling? Og hvilken historie er det vi skal fortelle?

Utdrag fra Klemetsrudfilmen ca. 1950