Ringnes Park

Boligutvikling, Askim syd

Type:

Bolig, næring

År:

2023

Status:

Pågående detaljregulering

Beliggenhet:

Askim, Vammaveien 25 | Giljeveien 3B-D | Stasjonsmester Frosts gate

Kontaktpersoner:

Kristin Sande

Oppdragsgiver:

Glomviktunet AS

Areal:

Ca. 15.600 m² BRA

Ringnes Park er et boligutviklingsprosjekt innenfor Askims sentrumssone. Planforslaget bygger opp under kommuneplanens intensjon om fortetting og flere boliger nært knutepunkt. Det er lagt vekt på å skape et helhetlig og stedstilpasset anlegg med gode bokvaliteter.

Planen legger til rette for ca. 100 boenheter. De fleste boenhetene vil etableres i 4-6 etasjers leilighetsbygg, men det planlegges også enkelte rekkehus for å skape en overgangssone mot eksisterende småhusbebyggelse i syd. I leilighetsbyggene vil det etableres noe næring i første etasje for å bidra til aktivitet mot gate og torg. Parkering vil plasseres under terreng. Uteoppholdsarealene for bebyggelsen legges i støyskjermet og solfylt område syd for leilighetsbyggene. Planen rommer i tillegg en allmenn tilgjengelig kvartalslekeplass i tilknytning til uteoppholdsarealene og et torg i tilknytning til næringsarealer i 1. etasje.