Strømmen bad

Konkurranseforslag til nytt bad som en del av en større sentrumsutvikling på Strømmen Verksted

Type:

Svømmeanlegg

År:

2019

Status:

Konkurranseforslag

Beliggenhet:

Strømmen

Kontaktpersoner:

Lise Marie Evertsen

Oppdragsgiver:

Olav Thon AS

Areal:

13.000 m²

Hensikten med utbyggingen av Strømmen Badeland på Strømmen Verksted er å utvikle området til et attraktivt sentrumsområde med en variert blanding av formål så som boliger, helserelatert virksomhet, kulturaktiviteter, næring, barnehage og badeland. Det skal etableres flere torg og møteplasser, med forbindelser/ganglinjer som sikrer god tilgjengelighet i og gjennom området også på kveldstid. Videre skal det etableres et attraktivt friområde med turvei på vestsiden av Sagelva. Friområdet knytter seg til etablerte kommunikasjonsårer utenfor planområdet, og inngår slik i et naturlig nettverk av allerede opparbeidede sykkel- og fotgjengerforbindelser i området.

Tiltaket «Byggetrinn 4» omfatter følgende:
• Nybygg bestående av fire boligblokker, badeland, badeland, treningssenter, barnehage, helsehus, varemottak med tilhørende avfallsrom, underjordisk garasjeanlegg, senterbygg med forretning, aktivitetstilbud og bevertning, samt innebygde broer for tilknytning til Strømmen Storsenter, samt tilhørende tekniske anlegg.
• Bebyggelsen omfatter 7 etasjer over bakkeplan, 2 underetasjer, nedkjøring til parkeringskjeller, uteoppholdsarealer for barnehage og boligbebyggelse på takflaten over plan 2 (på senter), samt 2 innebygde gangbroer for tilknytning til Strømmen Storsenter
• Fjerning av forurensede masser og revegetering av skråningen mot Sagelva
• Terrengendringer i forbindelse med nybygg og opparbeidelse av utearealer
• Opparbeidelse av vei med tilhørende fortau, gatetun, etablering av torg, grøntareal, amfi og allè-beplantning langs Sagbruksveien.
• Opparbeidelse friområde med turvei langs Sagelva
• Etablering av permanent konstruksjon – utsiktspunkt mot Sagelva med atkomst fra turveien.

Badeanlegget er prosjektert av arkitektkontoret Nils Tveit