Byboliger for Alle

Boligsosialt pilotprosjekt utarbeidet i samarbeid med Pådriv

Type:

Boligsosialt pilotprosjekt

År:

2019-2021

Status:

Fase 1 ferdigstilt, Fase 2 under utarbeidelse

Beliggenhet:

Bryn, Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Ingrid Sletten

Oppdragsgiver:

Husbankstøttet utviklingsprosjekt

Samarbeidspartnere:

Pådriv

Byboliger for Alle er et boligsosialt pilotprosjekt, utført i samarbeid med Pådriv, støttet av Husbanken. Med utgangspunkt i en av JM mest sentralt beliggende eiendommer på Bryn, utforsker prosjektet hvordan nye bokonsepter kan bidra til aktive førsteetasjer i utviklingsområder og flere rimelige boliger.

Bryn skal de neste årene transformeres fra spredt nærings- og industribebyggelse, til en ny og levende bydel. I denne typen utviklingsområder blir førsteetasjer ofte stående tomme de første årene.  Krav om utadrettet virksomhet på bakkeplan viser seg ofte vanskelig å innfri, fordi det i startfasen av utviklingen er for få beboere som kan holde liv i tilbudene. Samtidig har byen et skrikende behov etter flere og rimelige boliger som er tilgjengelige for et bredere lag av befolkningen.

Byboliger for Alle peker på et potensial i denne motsetningen, og utforsker mulighetene for en gradvis og fleksibel utvikling av førsteetasjene; fra rimelige boliger og fellesarealer i de første årene av utviklingen, til en situasjonstilpasset miks av nærings-, nabolags- og boligfunksjoner når nabolaget er ferdig utviklet. Dette betinger tilretteleggelse for fleksible og endringsdyktige førsteetasjer som kan tilpasses ulike funksjoner og bruk over tid. Takhøyden bør være egnet for boliger over to plan, som kan konverteres til romslige næringsarealer og fellesrom. Prosjektet foreslår også en større fleksibilitet rundt tilretteleggelse av uteoppholdsareal, som vektlegger fellesskap og helårsbruk. Ved å legge deler av boligenes krav til uteareal inn under tak i førsteetasjene blir rommene sosiale og grønne helårshager og katalysatorer for økt byliv.

Byboliger for Alle peker på boligen og menneskene som bor i dem, som en viktig ressurs for levende byliv. Aktiviteter som tar utgangspunkt i beboere vil kunne bidra til en større grad av fellesskap, naboskap, trygghet og følelsen av tilhørighet både mens et nytt nabolag er i ferd med å utvikles, og på lang sikt.

 

Last ned Byboliger for Alle her